fbpx

Table of Contents

Lembaga Zakat di Sukabumi – Lembaga Zakat di Sukabumi menerima dan menyalurkan dana Zakat kepada orang yang berhak. Zakat saat ini dapat ditunaikan secara langsung ataupun online dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur sebagai Mitra Pengelola Zakat Dompet Dhuafa menerima dan menyalurkan zakat. Layanan Zakat Yayasan Rahmatan Lil-Alamin dapat diakses melalui https://indonesiaberbagi.id/donasi/donasi-zakat/.

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi ke dua jeni zakat yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Selanjutnya Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim setelah harta yang dimilikinya mencapai haul dan nisab.

Haul ada batasan waktu minimal kepemilikan harta seorang muslim yakni selama satu tahun. Nisab adalah batasan minimal jumlah harta yang dimiliki oleh seorang muslim.

Berikut hikmah menunaikan zakat

1. Menyempurnakan Iman

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, menunaikan zakat menjadi salah satu cara umat islam untuk menyempurnakan keimanan dan keislaman.

2. Membersihkan Harta

Hikmah dari menunaikan zakat selanjutnya ialah dapat menjadi pembersih harta. Hal itu karena dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan.

Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 103 yang artinya, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

3. Mempererat Persaudaraan

Tidak hanya bagi pemberi, manfaat zakat juga dapat dirasakan oleh penerima manfaat. Seorang penerima manfaat akan merasa terbantu dengan zakat yang ditunaikan oleh saudaranya. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempererat persaudaraan dan menghapus kesenjangan.

4. Menjadikan harta bertambah

Zakat tak akan menjadikan harta seseorang berkurang, sebaliknya zakat dapat menjadi faktor bertambahnya harta yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam QS Saba’ 39 disebutkan, “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *